Şirket Politikaları

Çevre Politikası


Nuh Beton A.Ş. yönetimi ve çalışanları aşağıdaki ilkeleri benimser;

 • Teknoloji seçiminde, tesislerin inşa ve işletmesinde, hammadde ve enerji kullanımında, doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak israfı önlemek,

 • Kirlenmenin önlenmesi amacıyla atıkları en düşük seviyeye indirmek ve geri dönüşümü desteklemek,

 • Çalışanlarımıza ve toplumumuza temiz ve güvenli bir çevre sağlamak,

 • Yerel, ulusal ve uluslararası kural ve yasalara uymak ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 • Çevre amaç ve hedeflerimizi her yıl gözden geçirerek, Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak,

 • Çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem vermek

Hazır beton sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan firmamızda, yukarıda belirtilen hususların yerine getirilebilmesi için tüm desteğin sağlanacağını, gerekli kaynakların ayrılacağını, yürürlükte olan çevre mevzuatına ve idari düzenlemelere aynen uyulacağını üst yönetim olarak taahhüt ederiz.

Kalite Politikası


Nuh Beton A.Ş. yönetimi ve çalışanları aşağıdaki ilkeleri benimser;

 • Müşteri portföyünü genişleterek satışlarımızı arttırmak,

 • Şirket verimliliğini ve kapasite kullanım oranlarını arttırmak,

 • Kalite anlayışımızı bilimsellik temeline dayandırarak, yeterli kaynakların tahsisi ile müşterilerimizin memnuniyetlerini arttırmak,

 • Çalışanlarımızın özgelişimlerini sağlamak, takım ruhunu geliştirmek, motivasyonu arttırmak ve firma kültürünü benimsetmek için eğitim faaliyetlerini sistematik olarak sürdürmek,

 • Çalışanlarımıza ve toplumumuza temiz ve güvenli bir çevre sağlamak,

 • Faaliyet alanımızla ilgili tüm yasal kurallara ve standartlara uyarak müşteri isteklerini sağlamak,

 • İş kazalarını en aza indiren, emniyetli bir iş ortamı oluşturmak, Yönetim sistemlerinin etkinliklerini kontrol etmek, gözden geçirmek ve sürekli geliştirmek.

Laboratuvar Kalite Politikası


Nuh Beton A.Ş. yönetimi ve çalışanları aşağıdaki ilkeleri benimser;

 • Tedarikçi ve müşterilere beklentilerinin üzerinde, tam zamanında ve hatasız hizmet verebilmek,

 • Deney, kalibrasyon ve doğrulamaların her zaman standartlarına ve müşteri şartnamelerine uygun yapılmasını sağlamak,

 • Üretimde kaliteli hammaddenin istikrarla kullanılmasını sağlamak,

 • Tasarım, üretim ve kalite kontrol süreçlerinin yetkinleştirilip daha da geliştirilmesi için ar-ge faaliyetlerinde bulunmak,

 • Her süreçte verimliliği arttırarak şirket, çevre ve ülke kaynaklarının daha tasarruflu kullanılmasını sağlamak,

 • Ürün çeşitlendirme faaliyetleriyle şirketin pazarlama ve satış gücüne katkıda bulunmak,

 • Laboratuvar yönetim sisteminin ve hizmetlerinin sürekli gelişimini sağlamak,

 • Tedarikçi ve laboratuvar personelinin kalite ve çevre yönetim sistemlerinin kavramlarını ve gereklerini öğrenmelerini ve benimsemelerini sağlamak,

 • Müşterilere ait bilgilerde gizlilik esasına riayet etmek, Tarafsızlığına ve her türlü çarpıtıcı etkiden bağımsızlığına ve dürüstlüğüne gölge düşürücü hatalardan kaçınmak, kasti hareketlere mahal vermemek

Laboratuvar yönetiminin bu standarda bağlılığı ve yukarıda belirtilen hususların yerine getirilebilmesi için; tüm desteğin sağlanacağını ve gerekli kaynakların ayrılacağını üst yönetim olarak taahhüt ediyoruz.

İSG Politikası


Nuh Beton A.Ş tüm faaliyetlerinde “Doğaya saygılı olmak, insana saygılı olmaktır” anlayış ve bilincinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder, bu unsurları koruyan bir yönetim anlayışını benimser ve uygular.

Bu amaçla;

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda tabi olduğumuz mevzuata, üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uygun olarak çalışmayı,

 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan sağlık-güvenlik risklerini değerlendirerek, yaralanma ve sağlık kayıplarının önlenmesi amacıyla hedefleri ve koruyucu faaliyetleri belirlemeyi, gerçekleştirmeyi, alınan sonuçları “ölçerek yönetim” ilkesi çerçevesinde gözden geçirmeyi,

 • Sağlık-güvenlik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için eğitim, iletişim ve katılım faaliyetlerinde bulunarak, ortak sorumluluk paydası yaratmayı,

 • İş sağlığı ve güvenliğine yönelik aktivitelerin performanslarının izlenmesi, kurmuş olduğumuz yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve bunlar için gerekli kaynakların sağlanmasını,

Çalışanlarımız ve alt işverenlerimizle iş birliği içinde gerçekleştirmeyi yönetim olarak taahhüt ediyoruz.